Partner

beau­ty alli­an­ce Deutsch­land
GmbH & Co. KG

Geschäfts­füh­rer:
Chris­ti­an Lorenz · Frank Haen­sel
Gro­ße-Kur­fürs­ten-Stras­se 75
D‑33615 Bie­le­feld
Tele­fon: +49 (0)521 520 770
Tele­fax: +49 (0)521 520 771 00
www.parfuemerien-mit-persoenlichkeit.de

beau­ty alli­an­ce Öster­reich
GmbH & Co. KG

Geschäfts­füh­rer: Andre­as Amann
Hei­li­gen­städ­ter Stras­se 41 – 43
A‑1190 Wien
Tele­fon: +43 (0)160 354 690
Tele­fax: +43 (0)160 354 693 0
www.beauty-alliance.at


Beau­ty Suc­cess Frank­reich
Mon­sieur Phil­ip­pe Geor­ges
B.P. 227
F‑24052 Péri­gueux Cedex 09
www.beautysuccess.fr

Beau­ty Alli­an­ce GmbH
Herr Andre­as Amann
Son­nen­hof 1
8808 Pfäf­fi­kon
Tele­fon: +41 (0)55 225 40 10
Tele­fax: +41 (0)55 225 40 1


Industrie

Part­ner­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit mit allen nam­haf­ten Depot­lie­fe­ran­ten.


Marketing

Design AG
Visu­el­le Kom­mu­ni­ka­ti­on
Son­nen­hof 1
CH – 8808 Pfäf­fi­kon SZ
Tele­fon: +41 (0)55 617 40 70
Tele­fax: +41 (0)55 617 40 79
E‑Mail: info@design-ag.ch
Inter­net: www.design-ag.ch